Deklaracja Dostępności serwisu internetowego brakbarier.org

Wstęp

Fundacja Brak Barier zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej brakbarier.org

Daty publikacji i aktualizacji strony

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (23.09 2020 r.).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę: ……

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Pawłowski, adres poczty elektronicznej kontakt@brakbarier.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 577-128-888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Będziemy robić co w naszej mocy, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.