Deklaracja Dostępności Architektonicznej

1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, jednak nie są to wyznaczone parkingi dla osób niepełnosprawnych tzw. „koperty”.

2. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku Fundacji Brak Barier prowadzi wejście główne zlokalizowane przy ul. Mogilskiej, które dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim (wejście na płasko).

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Przy wejściu głównym oraz na klatce schodowej znajduje się informacja graficzna, gdzie znajduje się siedziba Fundacji.

Korytarze są płaskie i szerokie.

Budynek jest wyposażony w windę.

Pomieszczenie biurowe znajduje się po prawej stronie od wejścia.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku oraz biura Fundacji można wejść z psem asystującym.

5. Opis dostępności toalet

Toaleta znajduje się naprzeciwko wejścia do biura, nie jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

6.  Opis procedur we wszystkich sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga udziału osób trzecich

Jeśli potrzeba pomocy osób trzecich należy ten fakt zgłosić telefonicznie – 2 dni robocze wcześniej.

7.  Dane kontaktowe do koordynatora dostępności

Koordynatorem dostępności jest Rafał Pawłowski.

Telefon : 577 128 888.

Mail: kontakt@brakbarier.org

8. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM online.

9.  Informacja o dodatkowych dostosowaniach dostępnych w budynku

W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja Dostępności serwisu internetowego brakbarier.org

Wstęp

Fundacja Brak Barier zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej brakbarier.org

Daty publikacji i aktualizacji strony

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • Niektóre osadzone materiały wideo – brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji. Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (23.09 2020 r.).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie podstawie audytu przeprowadzonego przez Fundację Brak Barier.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Pawłowski, adres poczty elektronicznej kontakt@brakbarier.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 577-128-888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Będziemy robić co w naszej mocy, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.