O NAS

Fundacja Brak Barier powstała w z inicjatywy grupy osób poruszających się na wózkach oraz ich przyjaciół. Idea jej założenia zrodziła się z chęci utworzenia czegoś co ułatwiłoby osobom niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, a co za tym idzie lepsze i bardziej komfortowe życie. Fundacja Brak Barier powstała, aby likwidować utarte stereotypy, łamać istniejące w środowisku bariery oraz uświadamiać społeczeństwo, że osoby z niepełnosprawnością to nie różnią się od innych i nie należy ich odmiennie traktować.

Za cel postawiliśmy sobie zbudowanie bezpiecznej przystani, w której osoby niepełnosprawne będą mogły uzyskać pomoc w pokonywaniu codziennych barier, zdobywaniu nowych umiejętności, zwiększaniu aktywności fizycznej czy korzystaniu z dostępnej kultury. Sami również każdego dnia pokonujemy bariery, doskonale zatem wiemy jak z nimi walczyć i jak pomagać innym w trudnej sytuacji.

Jako fundacja chcemy zrzeszać osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół, realizować wolontariat, współpracować z rehabilitantami, trenerami i aktywistami społecznymi. Dodatkowo chcemy realizować programy mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i ich bliskim, przełamanie barier dnia codziennego oraz podniesienie świadomości zwykłych ludzi na temat niepełnosprawności.

Pomocni

Stawiamy przede wszystkim na wsparcie, ponieważ mamy świadomość jak wiele osób z niepełnosprawnościami tego potrzebuje.

Pełni zapału

Wierzymy, że nasze działania mają sens, mamy głowy pełne pomysłów i dużo energii do działania

Wiarygodni

Dzięki temu, że sami borykamy się wieloma barierami dnia codziennego, jesteśmy prawdziwym przykładem na to, że można je przezwyciężać.

Misja Fundacji

Fundacja Brak Barier wspiera osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Misją fundacji jest przede wszystkim aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto realizowane są działania zmierzające do zwiększenia znaczenia pozycji osób niepełnosprawnych wśród społeczeństwa, a także wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, edukacją oraz wspieranie i promocja wolontariatu.

Nasze cele szczegółowe to:

 • Aktywizacja społeczna i rozwój osób z niepełnosprawnościami.
 • Integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi.
 • Rehabilitacja społeczna i fizyczna osób w trudnej sytuacji życiowej z niepełnosprawnościami oraz ciężkimi schorzeniami.
 • Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej na temat środowiska i potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami.
 • Edukacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zwiększenia świadomości o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Edukacja z zakresu kompleksowej opieki i pomocy dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wspieranie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
 • Propagowanie i działanie na rzecz dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wspierania praw osób z niepełnosprawnościami.
 • Rozwój aktywności kulturalnej osób z niepełnosprawnościami.
 • Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z rekreacją i turystyką osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) – wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnością – wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy,
 • wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej wg art. 4 ust. 1 pkt. 17 w/w ustawy,
 • promocji i organizacji wolontariatu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 27 w/w ustawy.

Statut Fundacji

Zobacz Statut Fundacji Brak Barier