Poradnictwo : Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu

Pomimo coraz lepszej infrastruktury w Polsce, osoby z niepełnosprawnością ruchową nadal nierzadko napotykają na bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej oraz budynkach mieszkalnych. Dostosowane i dostępne mieszkanie jest w przypadku osób poruszających się na wózku kluczem do samodzielnego i aktywnego życia.

Likwidacja barier architektonicznych

Jeśli mieszkasz w bloku, w którym są schody, możesz zamontować np. platformę przyschodową aby móc swobodnie dostać się do swojego mieszkania i wydostać się z niego bez pomocy innych osób. Jednak koszty takiej platformy są wysokie i przerastają możliwości finansowe wielu ludzi. Z tego powodu możesz się starać o dofinansowanie z MOPS-u na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania. Dodatkowo możesz dostosować poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu w celu zwiększenia ich dostępności, co ułatwi Ci możliwość samodzielnego funkcjonowania. O dofinansowanie możesz ubiegać się jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, która ma trudności w poruszaniu się, i jesteś właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystymi nieruchomości albo posiadasz zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym na stałe mieszkasz.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Zakup i montaż platform schodowych, podnośników, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego. W przypadku platformy przyschodowej, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu, sprzęt musi bezpośrednio wychodzić z miejsca zamieszkania Wnioskodawcy;
 • Budowę pochylni umożliwiającą samodzielne poruszanie się, w przypadku gdy zastosowanie innych rozwiązań z uwagi na warunki techniczne jest niemożliwe;
 • Dostosowanie stolarki okiennej i drzwi balkonowych z obniżonymi okuciami (maksymalna wysokość klamki od poziomu posadzki – 120 cm, w przypadku drzwi balkonowych dodatkowe zabezpieczenie drzwi przed uderzeniem podnóżkiem wózka do wysokości nie mniejszej niż 40 cm od poziomu posadzki);
 • Obniżenie lub podwyższenie gniazd elektrycznych, włączników światła;
 • Montaż drzwi zewnętrznych – drzwi powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w  świetle ościeżnicy;
 • Poszerzenie otworu drzwiowego i montaż drzwi wewnętrznych – otwór drzwiowy w świetle ościeżnicy powinny mieć szerokość 0,9 m i wysokość 2 m.

Dostosowanie łazienki:

Łazienka jest podstawowym pomieszczeniem w domu, a dostęp do niej powinien być swobodny i nieograniczony.  W praktyce jednak bardzo często okazuje się, że osoba niepełnosprawna ma utrudnioną możliwość skorzystania z tego pomieszczenia. Sieć barier, poczynając od zbyt wąskich drzwi, progów, braku przestrzeni manewrowej aż po brak poręczy i uchwytów skazuje osoby niepełnosprawne na pomoc innych. A przecież gdzie, jak nie w łazience, każdy z nas powinien czuć się nieskrępowany i mieć zapewnioną prywatność?

Dofinansowanie do elementów łazienki – na co dokładnie można je dostać?

 • likwidacja progu i przygotowanie podłoża oraz ułożenie posadzki z materiałów antypoślizgowych –  płytki ceramiczne – klasa antypoślizgowości od R10 do R13;
 • poszerzenie otworu drzwiowego – drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy;
 • ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w niezbędnym zakresie bezpośrednio związanym z likwidacją barier architektonicznych, wyłącznie w miejscach sanitarnych (powierzchnia kąpielowa oraz powierzchnia umywalkowa);
 • zakup i montaż umywalki wraz z baterią umywalkową o szerokości nie mniejszej niż 60 cm (pod umywalką obowiązuje wolna przestrzeń);
 • wymiana wanny na wolną przestrzeń kąpielową z profilowaną powierzchnią najazdową zapewniającą przestrzeń manewrową z panelem prysznicowym min. 100×110 cm, ze spadkiem 1-2% w kierunku odpływu;
 • zakup i montaż siedziska prysznicowego;
 • zakup i montaż poręczy (pochwyt prosty 30 cm, pochwyt prosty 60 cm, pochwyt kątowy 30×60 cm, pochwyt łukowy stały 60 cm, pochwyt łukowy składany 60 cm);
 • zakup i montaż miski ustępowej (tylko w przypadku konieczności podwyższenia lub obniżenia jej wysokości – za podwyższenie lub obniżenie miski ustępowej uznaje się zmianę jej wysokości liczonej od podłoża do obrzeża muszli);
 • zakup i montaż deski sedesowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (deska powinna być twarda i stabilna, o kształcie owalnym lub w kształcie litery „U”).

Wysokość dofinansowania:

 • do 95% kosztów zakupu i montażu wnioskowanego pozostałego sprzętu typu platformy przyschodowej, krzesełka schodowe, podjazdy i inne – nie więcej jednak niż do 40 000 zł;
 • do 95% zakwalifikowanych prac dla wnioskodawcy będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym mieszkania, w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych, oraz gdy wnioskodawcą jest niepełnosprawne dziecko mieszkające w rodzinie – nie więcej jednak niż do 30 000 zł;
 • do 80% zakwalifikowanych prac w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu wynika, iż właścicielem mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych nie jest wnioskodawca – nie więcej jednak niż do 20 000 zł.

Uwaga!

Dofinansowaniem w ramach programu nie mogą być objęte windy i platformy schodowe w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków, mieszkania w stanie deweloperskim lub będące w trakcie prac wykończeniowych oraz gdy mieszkanie zostało zakupione po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

Procedura uzyskania dofinansowania:

1. Składamy wniosek dostępny > tutaj <

We wniosku musimy opisać dokładnie wykaz planowanych robót i zakupów, cel dofinansowania, termin rozpoczęcia prac, przewidywany czas i miejsce realizacji, przewidywany łączny koszt zadania oraz dofinansowania. Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania i na każdym etapie postępowania Wnioskodawca może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

2. W przypadku braków lub błędów we wniosku MOPS w terminie do 10 dni od jego złożenia informuje pisemnie Wnioskodawcę i wzywa do ich usunięcia w terminie do 30 dni. Nie usunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Po zakwalifikowaniu wniosku pod względem formalnym pracownicy MOPS przeprowadzają wizję lokalną w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas której dokonują weryfikacji zakresu wnioskowanych robót i dokonują pomiaru pomieszczeń, a także sporządzają dokumentację fotograficzną.

4. Dokonywana jest ocena sytuacji społecznej Wnioskodawcy, podczas której pracownik MOPS przyznaje odpowiednią liczbę punktów. Wnioskodawcę ocenia się pod kątem:

– rodzaju niepełnosprawności – znaczny (15 pkt), umiarkowany (10 pkt), lekki (5 pkt);

– zakresu niepełnosprawności – osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub leżące (30 pkt), osoby z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku posiadające orzeczenie o  symbolach 04-O, 05-R, 10-N (15 pkt), osoby z innymi dysfunkcjami, mające problemy w poruszaniu się (10 pkt);

– sytuacji dochodowej osoby / osoby w rodzinie – dochód netto na osobę – do 1 000,00 zł (15 pkt), od  1 001,00 zł do 2 000,00 zł (10 pkt), powyżej 2 001,00 zł do 3 000,00 zł (5 pkt);

– sytuacji rodzinnej – osoba zamieszkująca z osobami niepełnosprawnymi (15 pkt), osoba samotna (10 pkt), osoba zamieszkująca wyłącznie z osobami pełnosprawnymi (5 pkt);

– dodatkowe 5 pkt otrzymuje osoba, która wcześniej nie korzystała z dofinansowania.

5. Pracownik merytoryczny MOPS kwalifikuje Wnioskodawcę do dofinansowania, bądź odrzuca jego wniosek. Jeśli zdecydowano o przyznaniu dofinansowania, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowanym zakresie rzeczowym prac i wysokości dofinansowania. Zostaje zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji w terminie 30 dni w formie oświadczenia woli o akceptacji przedstawionego zakresu prac oraz kwoty dofinansowania, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz oświadczenia, że będzie osobiście zlecać i nadzorować roboty inwestora zastępczego albo inspektora nadzoru budowlanego.

Uwaga!

Wysokość dofinansowania  ustala się na podstawie kalkulacji kosztorysowej sporządzonej przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z  Katalogiem Nakładów Rzeczowych. Na prace nie objęte kalkulacją kosztorysową Wnioskodawca musi przedstawić ofertę cenową lub kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych, który następnie weryfikowany jest przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6.Podpisywana jest umowa o dofinansowanie.

7.Przekazanie dofinansowania następuje po wykonaniu prac i przeprowadzeniu kontroli przez pracowników MOPS oraz dostarczeniu przez Wnioskodawcę (nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia prac) następujących dokumentów:

– umowy z wykonawcą posiadającym uprawnienia w zakresie robót remontowo –budowlanych,

– dowodu uiszczenia kwoty udziału własnego w formie stosownej adnotacji wykonawcy na fakturze,

– bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zleconych robót, podpisanego przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót, opatrzonego przez Wnioskodawcę klauzulą „prace zostały wykonane w całości, nie wnoszę zastrzeżeń co do ilości i jakości wykonywanych robót”,

– rachunku/faktury wystawionej na wnioskodawcę przez wykonawcę robót, z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty jej wystawienia.

Uwaga!

Wszystkie prace budowlane przeprowadzone przez wnioskodawcę powinny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z póżn. zm.).

Likwidacja barier technicznych

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie

Dla osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności

Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do 95% kosztu zakupu sprzętu uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż do 30 000 zł.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 5% 

W ramach programu możemy otrzymać dofinansowanie na :

 • podnośniki transportowe
 • łóżko ortopedyczne
 • schodołaz
 • szyny i rampy
 • podnośniki lub siedzisko wannowe,
 • siedzisko lub taboret pod prysznic,
 • nadstawka sedesowa lub krzesło toaletowe,
 • specjalistyczne sztućce, chwytaki.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • oferta cenowa na zakup urządzeń,
 • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się

Dla osób niepełnosprawnych dla których przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem

Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Program skierowany głównie dla osób niepełnosprawnych wzrokowo i słuchowo. Natomiast dla osób z niepełnosprawnością ruchową przeważnie z dysfunkcją czterokończynową.

Dofinansowany może być zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym, urządzenia sterujące zastępujące mysz komputerową np. do sterowania brodą, wdychanym i wydychanym powietrzem, głosem czy gałką oczną czy specjalistyczna klawiatura.

Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie:

– do 95% kosztu zakupu sprzętu elektronicznego typu: laptop lub komputer stacjonarny z monitorem, tablet nie więcej jednak niż do 2 000 zł,

– do 95% kosztu zakupu sprzętów specjalistycznych służących do komunikowania się np. PCEye, Integra Mouse  itp., uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż do 6 000 zł.

 

 

 

 

 

 

Inne artykuły dotyczące poradnictwa: https://brakbarier.org/poradnictwo/

 

Źródła:

https://www.pfron.org.pl/ 

MOPS Kraków www.mops.krakow.pl.