Poradnictwo : Rehabilitacja na NFZ i turnusy

Rehabilitacja stanowi ważną role w życiu osób niepełnosprawnych. Zabiegi fizjoterapeutyczne nie tylko poprawiają ich jakość życia, ale często umożliwiają wykonywanie czynności dnia codziennego. Rehabilitacja finansowana z środków Narodowego Funduszu Zdrowia jest jedną z form usprawniania i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. W ramach NFZ można skorzystać z rehabilitacji w ramach:

 • świadczeń ambulatoryjnych,
 • rehabilitacji w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub w oddziale dziennym,
 • w warunkach stacjonarnych lub turnusu rehabilitacyjnego uzdrowiskowego który zwykle jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Świadczenia ambulatoryjne oraz w warunkach domowych

W ramach ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych możemy otrzymać do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym, w zależności od zaleceń lekarza. Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, pacjent nie może dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej, może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.

Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 (osiemdziesięciu) dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia > tutaj <

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego może skorzystać z zabiegów rehabilitacji leczniczej w ośrodku lub oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

W ramach tego rodzaju w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi:

 • rehabilitacji ogólnoustrojowej;
 • rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy;
 • rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku;
 • rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;
 • rehabilitacji pulmonologicznej;

Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.

Czas trwania rehabilitacji

 • Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 (piętnastu) do 30 (trzydziestu) dni zabiegowych, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 (pięć) zabiegów dziennie.
 • Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 (sto dwadzieścia) osobodni w roku kalendarzowym
 • Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i wynosi nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) dni zabiegowe w ciągu 3 (trzech) miesięcy. W przypadku realizacji kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej odpowiednio – 5 dni zabiegowych w ośrodku dziennym, 24 sesje treningowe w miejscu pobytu pacjenta oraz wizytę kontrolną.
 • Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego. Nie może ona być krótsza niż 14 (czternaście) dni zabiegowych i nie dłuższa niż 24 (dwadzieścia cztery) dni zabiegowe.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

 

Gdy ze względu na kontynuację leczenia pacjent wymaga kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych. W ramach tego rodzaju świadczeń w zależności do schorzenia realizowane są m.in. zabiegi:

 • stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej;
 • stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej;
 • stacjonarnej rehabilitacji pulmonologicznej;
 • stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;

Turnus rehabilitacyjny w uzdrowisku

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty uzdrowiskowe w sanatoriach bądź szpitalach. Istnieje również możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego finansowanego z środków PFRON.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON:

 1. Osoba posiadająca orzeczenie:
  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
 2. Osoba spełniająca kryterium dochodowe:
  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  • w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.

Aktualne listy ośrodków w których można odbyć pobyty rehabilitacyjne oraz aktualne informacje można naleźć na stronach NFZ oraz PFRON – poniżej linki:

www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1

www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne

Wniosek o Turnus rehabilitacyjny dostępny > tutaj <

Do wniosku należy dołączyć 

1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

Autor : mgr. fizjoterapii Łukasz Śliwa

 

 

 

 

 

Inne artykuły dotyczące poradnictwa: https://brakbarier.org/poradnictwo/

 

Źródła:

www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta

www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne