Poradnictwo : Zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenia opiekuńcze, które oferuje Państwo są często niezbędnym wsparciem, z którego korzystają miliony Polaków. Osoba z niepełnosprawnością jak i zarówno ich opiekunowie często nie są w stanie pokryć samodzielnie wszystkich kosztów życia codziennego dlatego jest to dla nich bardzo ważne i potrzebne. O jakie świadczenie można się ubiegać, komu przysługuje oraz jak uzyskać takie świadczenie – postaramy się to wyjaśnić zwięźle w niniejszym artykule.

Zasiłek pielęgnacyjny 

przyznaje się na pokrycie częściowych kosztów, które wynikają z konieczności zapewnienia odpowiedniej opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji przez osobę trzecią.

Kto może się ubiegać?

 • dziecko do 16 roku życia z niepełnosprawnością;
 • osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia, jeżeli posiada ona orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli jej niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat.
 • osoba, która ukończyła 75 lat.

Warto wiedzieć:

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która jest umieszczona w instytucji zapewniającej  całodobowe utrzymanie oraz jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieka tej osoby, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom, które jednocześnie pobierają dodatek pielęgnacyjny.

Przyznaje się go na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony –  wtedy zasiłek przysługuje do końca ważności tego orzeczenia.

Wysokość świadczenia:

Od dnia 1 listopada 2019 r. jego wysokość waloryzowano do kwoty 215,84 zł.

Jak się ubiegać?

 1. Złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego odpowiednio w urzędzie gminy lub miasta, bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w innej jednostce gminy/miasta przeznaczonej właśnie w tym celu.  Wniosek do pobrania > tutaj <
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z widniejącą datą jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek pielęgnacyjny

 Przysługuje osobie, która:

 • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
 • ukończyła 75 lat.

Jak się ubiegać?

 1. Do wniosku o dodatek pielęgnacyjny należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (tzw. druk OL-9) – wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, ewentualna dokumentacja medyczna.
 1. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w oddziale ZUS lub wysłać pocztą.

Warto wiedzieć:

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny, a także osobie, która przebywa w domu opieki społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Wysokość dodatku wynosi obecnie 222,01 zł

Świadczenie pielęgnacyjne 

Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kto może się ubiegać?

 • matka albo ojciec;
 • opiekun faktyczny dziecka;
 • osoba, będąca rodziną zastępczą spokrewnioną;
 • inna osoba, która ma obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
 • osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 1.  rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3.  nie ma osób takich jak opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępca spokrewniona lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Wysokość świadczenia:

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku jest waloryzowana 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej. Obecnie wynosi ona 1830,00 zł miesięcznie.

Jak się ubiegać?

Procedura ubiegania się o świadczenie jest podobna jak w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego, z tym że formularz powinien dotyczyć wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek do pobrania > tutaj <

Warto wiedzieć:

Okres na jaki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne zależy od daty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby niepełnosprawnej, która wymaga stałej opieki, a które rezygnują z pracy na rzecz sprawowania opieki nad tą osobą.

Warto wiedzieć:

W przypadku tego świadczenia jest brane pod uwagę kryterium dochodowe, jeśli wysokość łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza kwoty 623 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Świadczenie to przysługuje na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. 

Jak się ubiegać?

Postępowanie jest analogiczne jak opisane wyżej z tym że dodatkowo trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach.

Wniosek oraz zaświadczenie do pobrania > tutaj < 

Wysokość świadczenie wynosi 520 zł miesięcznie

Podsumowując w Polsce przysługuje kilka form wsparcia finansowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym. Każde z nich jest ściśle określone dla kogo przysługuje  i jak się o nie ubiegać. Jednak ważne jest aby spełniać wszystkie wyznaczone wymogi, ponieważ jest to niezbędne, by można było się o dane świadczenie starać. W przeciwnym razie wniosek o wsparcie zostanie niestety odrzucony. Nie mniej jednak warto korzystać z takich form wsparcia, ponieważ może to w dużym stopniu ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami oraz samym ich opiekunom. Poza rządowymi formami wsparcia osób niepełnosprawnych jest jeszcze wiele innych źródeł, ale o tym szerzej będziemy opisywać w osobnym artykule.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255,
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118

Autor : Patrycja Potaczek

 

 

 

 

 

Inne artykuły dotyczące poradnictwa: https://brakbarier.org/poradnictwo/

 

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://www.zus.pl

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu