Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze oraz sprzęt ortopedyczny

Osoby z niepełnosprawnością oprócz stałej opieki i rehabilitacji, potrzebują różnych pomocy, czy sprzętów rehabilitacyjnych do codziennego funkcjonowania. Dlatego odpowiedzialne za wsparcie podmioty oraz instytucje dają możliwość dofinansowania tych potrzeb. Aby uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych (jeśli posiadamy ubezpieczenie zdrowotne) możemy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia, a gdy potrzebny jest wkład własny, a nie mamy możliwości go sfinansować – wtedy możemy wnioskować o takie wsparcie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem odpowiednio dla miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

NFZ oferuje możliwość dofinansowania na wyroby medyczne np. wózek, ortezy, poduszki i materace przeciwodleżynowe, pionizator, obuwie ortopedyczne, cewniki, pełny spis : tutaj )

Jak uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia?

3 kroki:

 • udajemy się do lekarza uprawnionego do wypisywania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • potwierdzamy zlecenie w Wojewódzkim Oddziale NFZ
 • realizujemy zlecenie u świadczeniobiorcy (producenta lub sklepu) który ma podpisaną umowę z NFZ

UWAGA! Jeżeli cena sprzętu przekracza limit dofinansowania NFZ, musimy sami pokryć różnicę z własnych środków.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON przez PCPR/MOPS

Jeżeli nie możemy pokryć reszty kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z własnej kieszeni, możemy zwrócić się o wsparcie do PFRON. Wniosek o dofinansowanie składany do MOPS/PCPR lub przez portal SOW https://sow.pfron.org.pl/

Wysokość dofinansowania na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie NFZ,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

O takie wsparcie mogą ubiegać się osoby z:

 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym, lekkim);
 • orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku osób do 16. roku życia;
 • orzeczeniem o grupie inwalidzkiej;

Jakie są wymagane dokumenty do otrzymania dofinansowania z PFRON?

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • wypełniony i podpisany wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów;
 • specyfikację cenową danego sprzętu (np. faktura proforma)
 • kserokopię zlecenia lekarskiego, potwierdzonego przez NFZ, na sprzęt, o który się ubiegamy;
 • fakturę zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup (z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ)
 • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun)

Warto wiedzieć!

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego oraz środków pomocniczych jest uzależnione od dochodów, a zatem przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Zlecenie o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dostępny > tutaj <

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 2. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Dofinansowanie do nierefundowanego sprzętu rehabilitacyjnego – wniosek składamy w regionalnych PCPR/MOPS. Dla Krakowa do pobrania > tutaj <

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, ale  nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, która określa w szczególności: kwotę dofinansowania oraz na co została przeznaczona, sposób przekazania dofinansowania, termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dodatkowo w ramach programu PFRON „Aktywny samorząd”, a dokładniej w obszarze C, czyli likwidacja barier w poruszaniu się możemy starać się dofinansowanie do zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, a są to:

 • wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka o napędzie elektrycznym,
 • proteza kończyny oraz pomoc w utrzymaniu jej sprawności technicznej,
 • skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Aktualna wysokość dofinansowania na 2020 rok z programu „Aktywny samorząd” na poszczególne zadania to:

 • wózek o napędzie elektrycznym – max. 25 000 zł
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera lub wózka o napędzie elektrycznym – 3500 zł
 • proteza kończyny – w zależności od części kończyny dopłaty w zakresie od 9000 zł do 26000 zł
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy – do 30% kwot
 • skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego – 7500 zł

Dzięki zawartemu w maju 2020 roku porozumieniu między PFRON a Ministerstwem Cyfryzacji takie formalności możemy już załatwić od ręki bez wychodzenia z domu. Została do tego stworzona specjalna e-usługa dla obywateli, w wyniku której funkcjonuje tzw. System Obsługi Wsparcia (SOW) –  to portal informacyjny finansowany ze środków PFRON, który umożliwia sprawniejszą współpracę PFRON i NFZ przy wnioskowaniu o przedmioty  ortopedyczne i środki pomocnicze. System ten działa na zasadzie automatycznego przesyłania zleceń drogą elektroniczną. Aby posiadać możliwość wnioskowania o sprzęt rehabilitacyjny przez Internet, musimy się najpierw zarejestrować w systemie. Dodatkowym plusem tego nowego systemu jest to, że możemy złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, nawet w dni wolne od pracy.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych pomocy wiąże się często z bardzo dużymi wydatkami, na które niestety wiele osób z niepełnosprawnościami nie stać. Natomiast dużym ułatwieniem jest możliwość skorzystania z wielu form wsparcia finansowego od podmiotów państwowych. Aby z takiego dofinansowania skorzystać trzeba dopełnić wiele formalności. Jednak warto wiedzieć, że można starać się o takie wsparcie. Oprócz takich podmiotów jak PFRON czy NFZ, możemy ubiegać się o wsparcie finansowe związane z codziennym funkcjonowaniem, także u innych instytucji takich jak organizacje pozarządowe, które zostały specjalnie powołane w celu wspierania osób niepełnosprawnych. Natomiast zanim zaczniemy szukać wsparcia najpierw warto rozejrzeć się jaką pomoc dana organizacja nam oferuje.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z póź. zmianami;

Autor : Patrycja Potaczek

 

 

 

 

 

Inne artykuły dotyczące poradnictwa: https://brakbarier.org/poradnictwo/